صبح بعداز رسوندن کیا به مهد رفتم پیاده روی یابه عبارتی خیابون گردی. تمام پولهای توی کیفم که خرج شد دیگه چارهای نداشتم جز برگشتن به خونه. خیابون قصر دشت سوار اتوبوس شدم. صندلی خالی نبود و ناچارا ایستادم. روی یکی از صندلی ها یه خانم ترک قشقایی بالباس محلی نشسته بود و کنارش هم دخترکوچیکش بود. خانمی که بعد از من سوار شد خواست کنار دخترک بشینه اما دخترک حاضرنبود کنارتر بره و خودشو چسبونده بود به صندلی و جیغ میزد. خوب مامانه هم از پسش برنیومد و اون خانمه هم از نشستن منصرف شد. یه خانم که رویصندلی پشتی نشسته بودبه اون خانمی که لباس محلی پوشیده بود گفت تو خودت باید بلند شی اگه بچت بلندنمیشه. اون خانمه هم هیچی نگفت. منم نمیدونم چرا یهو گفتم خوب بچه هم آدمه حق داره بشینه رو صندلی .اونم گفت نه اگه بلند نمیشه مامانش باید بلندشه. خوب به نظر من این بی رحمی بود. گفت پول یارانه اش رو میگیره ولی تو اتوبوس فقط یه نفر حساب میکنه . خوب منم فکر کردم اینبنده خدا هنوز که پول نداده که ! کسی چمیدونه پول بچش رو هم میده یا نه! ولی چیزی نگفتم . بعد یه زن دیگه از ته اتوبوس شروع کرد به افاضات. که بله بچشونو درست تربیت نمیکنن و فرهنگ ندارن و همین بچه دوروزدیگه خودتم کتک میزنه بدبخت و ازین حرفا! خلاصه منم جوگیر! باز نتونستم جلو خودمو بگیرم.گفتم ای بابا ...نشستن یه بچه ی سه ساله رو صندلی دیگه این همه دردسر نداره که! خلاصه همه توپیدن به من که مگه تو وکیل مدافعشی و ساکت وایسا سرجات!منم دیدم نه بابا انگار من کلااز یه عالم دیگه اومدم که فکرم با هم هی حضار متفاوته.گفتم خوب شماهام که نشستین رو صندلیاتون لطفا ساکت بشینید درست نیست شما که سنتون بیشتره بپپریدبه یه بچه سه ساله !

بعد که سخنرانیاشون تموم شد فکر کردم با خودم واقعا اگه من با اون تیپم با پسر سه سالم  روی اون صندلی نشسته بودم آیا واقعا این آدما بازم جرات میکردن بهم بگن بی فرهنگ و بادستشون شونه ی بچمو هول بدن که یعنی برو کنارتر!

واقعا ما فرقمون با داعش یا صهیونیستها چیه وقتی نمیتونیم نشستن یه بچه ی سه ساله رو ببینیم؟؟؟؟؟

شما چی فکر میکنید؟